• Strona Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania: szkolazdumka.pl

Przetargi

Ogłoszenie nr 58198 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.


Górowo Iławeckie: na dostawy pomocy dydaktycznych
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Pomorska Grupa Doradcza ul. Zbożowa 7/46, 81-020 Gdynia Adres poczty elektronicznej: przetargi@kamilzbroja.eu Numer telefonu: 500 205 198; Numer faksu: 58 620 80 57
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, krajowy numer identyfikacyjny 28017605800000, ul. ul. Szkolna 6, 11220 Górowo Iławeckie, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 897 611 243, faks 897 611 228,

e-mail: krzysztof.szmit7@wp.pl,  

http://www.szkolazdumka.samorzad.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:


Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: na dostawy pomocy dydaktycznych
Numer referencyjny PGD/DUMKA/003
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Dostawy pomocy dydaktycznych: PRACOWNIA MATEMATYCZNA LABORATORIUM CHEMICZNE LABORATORIUM GEOGRAFICZNE LABORATORIUM BIOLOGICZNE LABORATORIUM FIZYCZNE LABORATORIA JĘZYKOWE

II.5) Główny kod CPV): 39162100-6,
Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 39162200-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Trybu zamówienia z wolnej ręki dokonano na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. W przeprowadzonym poprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie płynęły żadne oferty.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Część Nr 1
Nazwa Dostawa pomocy dydaktycznych

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


CEZAS - GLOB Sp. z o.o., , ul. Żelazna 2, 10419, Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-04-04 21:14:08 | Data modyfikacji: 2017-04-04 21:19:32.
INFORMACJA O ZŁOŻÓNYCH OFERTACH ORAZ WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZLOŻONEJ W POSTEPOWANIU
nr PGD/DUMKA/002

INFORMACJA O ZŁOŻÓNYCH OFERTACH ORAZ WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZLOŻONEJ
W POSTEPOWANIU nr PGD/DUMKA/002 na dostawy pomocy dydaktycznych oraz komputerów z
infrastrukturą sieciową – Część II zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 175.876,59 zł brutto.
W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:


1. NET SYSTEM
ul. Przechodnia 6, 14-100 Ostróda


z ceną: 174.886,00 PLN brutto, terminem wykonania 1 dzień roboczy i okresem gwarancji 60 miesięcy.
Oferta uzyskała: w kryterium 1 – 60 punktów, kryterium 2 – 30 punktów, 3 – 10 punktów. RAZEM: 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.


2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gąbka Sp. z o.o.
ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom


z ceną: 195.897,50 PLN brutto, terminem wykonania 14 dni roboczych i okresem gwarancji 60 miesięcy.
Oferta uzyskała: w kryterium 1 – 53,56 punktów, kryterium 2 – 2,14 punktów, 3 – 10 punktów. RAZEM: 65,7 punktów.


3. PHU Ingwar
ul. Pana Tadeusza 20A/35, 10-461 Olsztyn


z ceną: 225.216,00 PLN brutto, terminem wykonania 7 dni roboczych i okresem gwarancji 36
miesięcy.
Oferta uzyskała: w kryterium 1 – 46,59 punktów, kryterium 2 – 4,28 punktów, 3 – 3,3 punktów. RAZEM: 54,18 punktów.


4. PHPU ZUBER Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław


z ceną: 223.778,00 PLN brutto, terminem wykonania 1 dzień roboczy i okresem gwarancji 60 miesięcy.
Oferta uzyskała: w kryterium 1 – 46,89 punktów, kryterium 2 – 30 punktów, 3 – 10 punktów. RAZEM: 96,89 punktów.

Z postepowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


Kamil Zbroja

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-03-29 22:03:55 | Data modyfikacji: 2017-03-29 22:05:51.
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O
ZAMÓWIENIU nr PGD/DUMKA/002

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
nr PGD/DUMKA/002

na dostawy pomocy dydaktycznych oraz komputerów z infrastrukturą sieciową


Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:


W SIWZ jest:


VII. Opis sposobu przygotowania ofert:
7. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ w zamkniętej kopercie oznaczonej jako: OFERTA na dostawy pomocy dydaktycznych oraz komputerów z infrastrukturą sieciową NIE OTWIERAĆ PRZED: 23.03.2017 r. GODZINĄ 12.00
VIII. Miejsce oraz termin składania  ofert.
1. Oferty należy złożyć w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie
2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2017 r. o godzinie 11.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie dnia 23.03.2017 r. o godzinie 12.00.

Zmienia się na:


VII. Opis sposobu przygotowania ofert:
7. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ w zamkniętej kopercie oznaczonej jako:
OFERTA
na dostawy pomocy dydaktycznych oraz komputerów z infrastrukturą sieciową
NIE OTWIERAĆ PRZED: 28.03.2017 r. GODZINĄ 12.00
VIII. Miejsce oraz termin składania  ofert.
1. Oferty należy złożyć w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ul.
Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie
2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2017 r. o godzinie 11.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ul.
Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie dnia 28.03.2017 r. o godzinie 12.00.


W SIWZ jest:


Formularz ofertowy:
... podpisanie umowy nastąpi nie później niż 30 marca 2017 r.


Zmienia się na:


... podpisanie umowy nastąpi nie później niż 5 kwietnia 2017 r.


Zamawiający modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu w następujący sposób:


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/03/2017, godzina: 11:00


W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/03/2017, godzina: 11:00


Kamil Zbroja

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-03-22 21:32:34 | Data modyfikacji: 2017-03-22 21:35:44.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr PGD/DUMKA/002

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr PGD/DUMKA/002

na dostawy pomocy dydaktycznych oraz komputerów z infrastrukturą sieciową


W trakcie prowadzonego postepowania Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego zwnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ:


Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nigdy nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.


Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane lecz instalacja nie musi być dokonana przez producenta komputera.


Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz z Product Key w formacie XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX,
świadczącym o jego indywidualnym numerze seryjnym pozwalającym na jego ponowne odtworzenie i instalację. Certyfikat autentyczności Microsoft COA (ang. Certificate of Authenticity) jest to jedynie etykietą pozwalającą rozpoznać oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft umieszczaną na obudowie komputera lub na opakowaniu produktu, w zależności od jego wersji. Celem numeru COA jest ułatwienie weryfikacji autentyczności produktu. Pomaga także w kwestiach produkcyjnych i dystrybucji natomiast dla klienta nie ma żadnego znaczenia licencyjnego.


Pytanie Wykonawcy:
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania przy odbiorze (wewnętrzna procedura).


Pytanie Wykonawcy:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zweryfikuje legalność dostarczonego oprogramowania według powszechnie i ogólnie dostępnych procedur.


Pytanie Wykonawcy:
Laptopy (komputer przenośny) dla szkół stawka VAT to 23%, pytam, czy zapis „Zamawiający wystawi Wykonawcy oświadczenie o zakupie komputerów z przeznaczeniem do celów dydaktycznych.” zmienia ten fakt i wtedy stawka wynosi 0%?
Odpowiedź Zamawiającego:
Jedynymi Instytucjami uprawnionymi do udzielania wiążących interpretacji w zakresie prawidłowych stawek podatku od towarów i usług są Organy Skarbowe. Za prawidłowość zastosowania odpowiedniej stawki podatku odpowiada wystawca, a nie odbiorca faktury. Zamawiający nie posiada żadnych kompetencji do podejmowania decyzji, które leżą w indywidualnej gestii Wykonawców.


Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w składanych ofertach.


Kamil Zbroja

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-03-22 21:24:55 | Data modyfikacji: 2017-03-22 21:34:55.
Ogłoszenie nr 45045 - 2017 z dnia 2017-03-16 r.
Górowo Iławeckie: na dostawy pomocy
dydaktycznych oraz komputerów z infrastrukturą
sieciową

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Pomorska Grupa Doradcza, ul. Zbożowa 7/46, 81-020 Gdynia. Adres poczty elektronicznej: przetargi@kamilzbroja.eu

Numer telefonu: 500 205 198; Numer faksu: 58 620 80 57


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, krajowy numer identyfikacyjny 28017605800000,

ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 611 243,

e-mail: krzysztof.szmit7@wp.pl, faks 897 611 228.


Adres strony internetowej (URL): http://www.szkolazdumka.samorzad.pl w zakładce Przetargi.

...

Uwaga! Szczegóły w załącznikach poniżej.

FORMULARZ_SIWZ__komputery.rtf

oglosz_o_zam.rtf

SIWZ__komputery.pdf

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-03-16 14:43:09 | Data modyfikacji: 2017-03-16 21:18:48.
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT do rozeznania rynku z
dnia 27 lutego 2017roku 1/02/RPOWM /2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT
do rozeznania rynku z dnia 27 lutego 2017roku 1/02/RPOWM /2017
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
RPWM.02.02.01-28-0094


W dniach 17.02.2017– 08.03.2017roku przeprowadzono wybór wykonawców w trybierozez nania rynku. Rozeznanie dotyczyło realizacji usług w zakresie SZKOLENIA DLA  NAUCZYCIELI w ramach projektu „ Efektywne techniki nauczania szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w ramach Osi Priorytetowej: 2 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe realizowany na podstawie Uchwały nr 691/1153/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016roku.

I. Informacja o sposobie upublicznienia rozeznania rynku:
Rozeznanie rynku zostało zamieszczone na stronie realizatora projektu:

....

III. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:
Do wyboru usługi wybrano ofertę : FIRMY DORADCZO-SZKOLENIOWEJ CONSULTING JULITA ORŁOWSKA-SZCZEPAŃSKA 89-600 CHOJNICE. 
Zaproponowana cena mieści się w zaplanowanej do wydatkowania na ten cel wysokości środków.
IV. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane e-mailem do Oferenta oraz zostało upowszechnione na stronie internetowej BIP Zamawiającego http://www.szkolazdumka.samorzad.pl/.


Koordynator projektu
Renata Gąsiorek


Górowo Iławeckie, 13 marca 2017roku.

 

Uwaga! Protokół w całości w załaczniku poniżej.

 

 protokul_1_02_rpowm_2017.pdf

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-03-13 22:11:49 | Data modyfikacji: 2017-03-13 22:18:52.
ROZEZNANIE RYNKU NR 1/02/RPOWM /2017 SZKOLENIA DLA
NAUCZYCIELI

Górowo Iławeckie, 27 lutego 2017roku


ROZEZNANIE RYNKU NR 1/02/RPOWM /2017
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
RPWM.02.02.01-28-0094/16


Dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim kierując się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług w ramach projektu pt. „Efektywne techniki nauczania szansą na sukces”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w ramach Osi Priorytetowej: 2 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe realizowany na podstawie Uchwały nr 691/1153/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016roku.


I. Specyfikacja zamówienia:


1. Okres realizacji zlecenia: 20.03.2017r. – 31.12.2017r.
2. Uczestnikami szkoleń będą nauczyciele Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ( gimnazjum i liceum).
3. Zamawiający: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie
4. Wymagania odnośnie szkoleń:

...

Uwaga! Szczegóły w dołączonych plikach poniżej:

Rozeznanie rynku

Oferta cenowa - wzór

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Halan | Data wprowadzenia: 2017-02-27 22:16:32 | Data modyfikacji: 2017-02-27 22:27:54.
Data wprowadzenia: 2017-02-27 22:16:32
Data modyfikacji: 2017-02-27 22:27:54
Opublikowane przez: Włodzimierz Halan